Privacy statement

Psychotherapiepraktijk Refleksie van mw. S. Bouterse, een zelfstandige vrijgevestigde psychotherapiepraktijk te Asten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55009913, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Dit privacystatement legt uit hoe mw. S. Bouterse met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en informatiebeveiliging in de zorg NEN 7510, ISO 27001 en ISO 9001.

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mw. S. Bouterse, eigenaresse psychotherapiepraktijk Refleksie,  persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten,
 2. bezoekers aan de praktijk van mw. S. Bouterse,
 3. bezoekers van de website https://www.psychotherapierefleksie.nl,
 4. deelnemers aan bijeenkomsten, overleggen van mw. S. Bouterse,
 5. alle overige personen die met mw. S. Bouterse, eigenaresse psychotherapiepraktijk Refleksie, contact opnemen of van wie mw. S. Bouterse persoonsgegevens verwerkt.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Mw. S. Bouterse, eigenaresse van Psychotherapiepraktijk Refleksie, verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (in een face-to-face contact, bijeenkomst of bespreking), telefonisch of digitaal (via email, webformulieren op de website, digitale vragenlijsten) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens,
 2. binnenkomen via verwijzers op papier, via Zorgmail of via Zorgdomein,
 3. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers,
 4. met toestemming van betrokkene verkregen video- en /of audio-opnames,
 5. met toestemming van de betrokkene worden gebruikt voor digitale toegang tot toepassingen van eHealth, vragenlijsten voor diagnostisch onderzoek en effectiviteitsmeting van de behandeling (ROM-metingen Embloom),
 6. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van mw. S. Bouterse, eigenaresse psychotherapiepraktijk Refleksie, zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt,
 7. bij bezoek van patiënten in praktijk wordt registratie gemaakt in het ICT-systeem. Er worden geen camerabeelden gemaakt vlak buiten, bij de ingang en binnen het pand. Eventueel met toestemming worden opnames gemaakt van de behandeling in de kamer. Dit ter verbetering van de behandeling door beelden te bespreken met collega’s in intervisieverband of in het kader van een opleiding,
 8. verkregen worden vanuit de applicatie van Embloom. Als zorgverlener maak ik gebruik van deze applicatie door vragenlijsten in te laten vullen. Dit om de behandeling en diagnostiek te ondersteunen en in verband met het verplicht aanleveren van ROM data.

De opgenomen gegevens van een patiënt worden in het ICT-systeem (EPD Zorgadmin) van Psychotherapiepraktijk Refleksie opgeslagen. Prosoftware is sinds december 2016 NEN7510 en ISO27001 gecertificeerd. Sinds januari 2018 is Prosoftware tevens ISO9001 gecertificeerd. Dit zijn certificeringen op het gebied van informatieveiligheid en kwaliteit. Door onze implementatie van de ISO27001 zijn de vereisten van de Avg afgedekt. Hierop wordt Prosoftware jaarlijks geaudit. Prosoftware voldoet derhalve als organisatie aan de Avg wetgeving..

Binnen Psychotherapiepraktijk Refleksie worden diverse persoonsgegevens en medische gegevens van een patiënt verzameld. Dit is nodig om een patiënt goed te kunnen behandelen. Een patiënt verstrekt zelf de gegevens aan ons en de verwijzer verstrekt gegevens aan ons. De gegevens van een patiënt worden verzameld voor zorgverlening en niet voor andere doeleinden.

 

 1. Doeleinden verwerking

Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden,
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd,
 3. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers,
 4. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

 1. Inzage in gegevens patiënt

 

 1. een patiënt heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Binnen Psychotherapiepraktijk Refleksie worden gegevens van een patiënt verzameld en verwerkt zoals; voornaam, achternaam, telefoonnummer, adresgegevens, email adres, geboortedatum, BSN nummer en bij vergoede zorg het polisnummer van de Zorgverzekering. Het opgeven van deze gegevens is verplicht als een patiënt zich aanmeldt. Tevens worden diagnose- en behandelgegevens verwerkt,
 2. een patiënt heeft het recht op inzage in het dossier,
 3. een patiënt heeft het recht om te vragen om correctie of aanvulling van de persoonsgegevens. Verwijdering van medische gegevens kan echter pas plaatsvinden 15 jaar na de laatste behandeling,
 4. als een patiënt gebruik wilt maken van zijn of haar rechten, kan dit mondeling of schriftelijk kenbaar gemaakt worden,
 5. de gegevens van een patiënt worden alleen met andere personen uitgewisseld als een patiënt zelf daar uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Alle therapeuten hebben zwijgplicht.

 

 1. Rechtsgrond

Mw. S. Bouterse, eigenaresse van Psychotherapiepraktijk Refleksie, verwerkt persoonsgegevens op basis van één de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van- of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN nummer te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

 Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, persoonsgegevens verwerken. Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt. Momenteel heeft Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, een verwerkingsovereenkomst met Zorgadmin Prosoftware voor de dossiervorming. Met Embloom, een e-health platform voor ondersteuning in digitale toepassingen die het behandelaanbod verrijken door gebruik te kunnen maken van vragenlijsten, modules en andere e-health toepassingen. Tevens heeft Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie een verwerkersovereenkomst met Venefica, de ICT die het netwerkbeheer uitvoert en met ASK, het bedrijf dat zorg draagt voor vernietiging van persoonlijke gegevens op papier.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, deelt persoonsgegevens met derden, als dat in kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als er sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, vernietigt persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en ook niet op grond van andere wetgeving bewaard moeten worden. De persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die bewaard moeten worden, worden door Psychotherapiepraktijk Refleksie niet langer bewaard dan nodig is. Psychotherapiepraktijk Refleksie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-) administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. video- en/of audio-opnames: maximaal 2 maanden na opname tenzij anders is overeengekomen met betrokkene.
 4. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapierefleksie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mw. S. Bouterse door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapiepraktijkrefleksie.nl. Er wordt getracht naar tevredenheid tot een oplossing te komen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Binnen Psychotherapiepraktijk Refleksie wordt een datalekkenregister bijgehouden (een invulformat van de beroepsvereniging LVVP). In het datalekkenregister worden inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens bijgehouden. Dit register wordt door Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, ingevuld nadat een beveiligingsincident is geconstateerd. Dat is onder andere het geval als iemand toegang krijgt tot persoonsgegevens of persoonsgegevens openbaar toegankelijk worden zonder dat dit de bedoeling is. Als er sprake is van een datalek wordt dit door Mw. S. Bouterse, eigenaresse Psychotherapiepraktijk Refleksie, spoedig aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Tenzij het niet waarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

De melding zal binnen 72 uur nadat kennis is genomen van een datalek plaatsvinden. Indien de melding niet binnen 72 uur gedaan wordt zal aangegeven worden waarom de melding langer heeft geduurd. Op het moment dat het datalek waarschijnlijk ook resulteert in een hoog risico voor de rechten en vrijheden van de betrokkene, dan wordt de betrokken ook op de hoogte gesteld.

 

https://www.psychotherapiepraktijkrefleksie.nl is een website van Psychotherapiepraktijk Refleksie waar mw. S. Bouterse de praktijkhouder en behandelaar is.

Psychotherapiepraktijk Refleksie is als volgt te bereiken:

Bedrijfsverzamelgebouw Het Goed
Het Hoogveld, Ommelseweg 55, ruimte 18
5721 WT Asten
E-mail adres: info@psychotherapierefleksie.nl
Mobielnummer: 06-28176754
Inschrijvingsnummer handelsregister: 55009913