Behandelproces

Intake

De intake bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek en een twee- drietal vervolg intakegesprekken. Voor het intakegesprek met kinderen en jongeren worden zowel zijzelf als de ouder(s) uitgenodigd. Soms zijn er redenen om dat op een andere manier af te spreken en daarom onderzoek ik zoveel mogelijk wat in het belang van het kind en het gezin is. In de intakegesprekken staat voorop dat we nader met elkaar kunnen kennismaken en dat we samen ontdekken of er tussen ons een klik is. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat jij je bij mij, als therapeut, goed op je gemak voelt en jezelf kwetsbaar durft op te stellen. Dan kan ik je zo goed mogelijk leren kennen en begrijpen. Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat een goede relatie tussen therapeut en cliënt een grote rol speelt in het doen slagen van een behandeling en daarom schenk ik daar veel aandacht aan.

Daarnaast is er in de intakegesprekken aandacht voor de klachten, hulpvraag, huidige werk/school- en leefsituatie, belangrijke ontwikkelingsgegevens, eerdere/ andere hulpverlening, medische gegevens en eventueel gezinssituatie. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van digitale vragenlijsten. Deze worden eveneens via het beveiligd e-health platform (bureau Embloom) naar jou/jullie verstuurd. Dit bureau is die door de overheid erkend is en waar ik op een beveiligde wijze mee samenwerk. Via dit bureau kan ik digitale vragenlijsten versturen, uitwerken en opslaan. Door de zorgverzekeraar wordt gevraagd om bij aanvang, tijdens en bij afsluiting vragenlijsten in te laten vullen. Dit om min of meer het verloop van de behandeling te monitoren. Zodra de vragenlijsten zijn ingevuld worden ze automatisch naar het bureau doorgemaild en ontvang ik bericht dat ze klaar staan en kan ik het daar inzien.

Na de intakegesprekken volgt een uitslaggesprek en wordt het diagnostisch beeld dat naar voren gekomen is met jou, jullie besproken en wordt er advies gegeven (indicatie) welke behandelvorm op dat moment het meest geschikt is. Dit kan een nader psychologisch-, persoonlijkheids- en/of gezinsonderzoek zijn of psychotherapie (individueel en/of gezinsgericht). Samen zullen we ook bespreken of de band tussen ons voldoende goed voelt om de therapie te starten. Het is ook mogelijk dat ik een behandelvorm adviseer welke ik zelf niet in mijn praktijk aanbied. In dat geval draag ik zorg voor een goede verwijzing naar een andere collega die de betreffende behandeling wel kan bieden.

In de intakefase dienen er ook een aantal administratieve zaken geregeld te worden. Hieronder valt bijvoorbeeld het invullen en ondertekenen van formulieren. Een belangrijk onderdeel hierin is onder meer de schriftelijke toestemming om jouw gegevens te mogen verstrekken aan de verwijzer, de huisarts, overige betrokken hulpverleners (in verband met de privacy, de AVG). Zo zal ik alleen met jouw, jullie toestemming de verwijzer mededelen wanneer een behandel- en of een onderzoekstraject binnen mijn praktijk start.

Daarnaast bestaat in GGZ de verplichting dat iedere GGZ Zorgaanbieder aan de hand van de intake een vragenlijst invult (HONOS+) om de zorgvraagtypering (zwaarte van de zorgvraag) te bepalen. De uitslag wordt in het elektronisch dossier van de cliënt opgeslagen. Sinds juli 2023 dient deze informatie over de Zorgvraagtypering aangeleverd te worden bij het NZa. De GGZ Zorgaanbieder is verplicht jou, als cliënt hiervan op de hoogte te brengen en met je te bespreken dat indien je hier niet mee akkoord gaat een door NZa opgestelde privacyverklaring binnen de praktijk ondertekenend dient te worden. Zodat dit getoond kan worden als er om gevraagd wordt. De GGZ Zorgaanbieder dient alsnog gegevens aan te leveren bij het NZa maar deze bevatten dan geen behandelinhoudelijke informatie. In het inschrijfformulier wordt jou gevraagd hier goed over na te denken en aan te geven hier wel of niet mee akkoord te gaan.
Link naar format privacyverklaring NZa: Privacyverklaring Zorgprestatiemodel (ggz)

Behandelovereenkomst

Na het intaketraject stellen we samen de eerste behandelovereenkomst op. In deze behandelovereenkomst wordt het advies meegenomen dat op basis van de intake is gegeven. De manier waarop de behandeling uitgevoerd zal gaan worden wordt in deze behandelovereenkomst nader concreet gemaakt; dat gebeurt door de therapievorm, de duur van een sessie, de frequentie van de sessies en de doelen voor de therapie te formuleren. Dit wordt gedurende de therapie regelmatig geëvalueerd en op basis hiervan wordt er een (nieuwe) vervolgbehandelovereenkomst opgesteld.

Kwaliteit van de verleende zorg

Psychotherapiepraktijk Refleksie is voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Binnen de praktijk wordt in de verschillende behandelingen gewerkt met kwaliteitsstandaarden zoals zorgstandaarden, generieke modules en richtlijnen.
Een kwaliteitsstandaard stelt een landelijke norm en heeft tot doel om goede zorg te bevorderen en behandelaars, cliënten en naasten te ondersteunen in het maken van beslissingen. Kwaliteitsstandaarden zijn niet bedoeld als keurslijf, maar als uitgangspunt voor zorg op maat. Zo geldt voor alle standaarden: afwijken kan, mits beargumenteerd.
Soorten kwaliteitsstandaarden:
Zorgstandaard
Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de cliënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende de complete behandeling. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. Daarbij staat in de zorgstandaard wat de cliënt kan verwachten, niet alleen op het gebied van medicatie en behandeling, maar ook met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Dit maakt het voor alle partijen in de brede ggz inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject.
Generieke module
Waar een zorgstandaard één specifieke psychische aandoening behandelt, worden in een generieke module zorgcomponenten of -onderwerpen beschreven die relevantie hebben voor meerdere psychische aandoeningen. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als zelfmanagement, ondersteuning naasten, dagbesteding en arbeidsparticipatie. De zorg die wordt beschreven in een generieke module kan, afhankelijk van de aandoening, in één of meerdere fases van het zorgproces van toepassing zijn.
Richtlijn
Een richtlijn is een document met aanbevelingen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische aandoeningen, berustend op wetenschappelijk onderzoek aangevuld met expertise en ervaringen van zorgverleners en zorggebruikers.

Om cliënten te laten beschikken over de meest recente versies van de hiervoor genoemde documenten, wordt verwezen wij voor deze documenten naar www.ggzstandaarden.nl . Tevens verwijzen wij u naar de website www.thuisarts.nl voor informatie over angstklachten, somberheid of ‘omgaan met psychische klachten’ welke is gebaseerd op de relevante standaarden. Ook op www.nedkad.nl vindt u multidisciplinaire richtlijnen (angst en depressie).