Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychotherapiepraktijk Refleksie
Naam regiebehandelaar: Sandy Bouterse
E-mailadres: info@psychotherapierefleksie.nl
KvK nummer: 55009913
Website: www.psychotherapierefleksie.nl
BIG-registraties: 09064033216 (Psychotherapeut), 9906403322 (GZ-Psycholoog)
Overige kwalificaties
Basisopleiding: Post Academische (RINO)opleiding Psychotherapie
AGB-code praktijk: 94-59828
AGB-code persoonlijk: 94-012510

2. Werkzaam in:

 • de generalistische basis-ggz
 • de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

De therapie binnen mijn praktijk richt zich op kinderen, jongeren en jong volwassenen t/m 24 jaar maar ook op gezinnen waarin psychische en/of psychiatrische problemen spelen. Tevens bied ik ouders, die zelf psychische en/of psychiatrische problemen ervaren, begeleiding bij de opvoeding van hun kind of kinderen. De klachten die ik in mijn praktijk vooral behandel en waar ik mij in gespecialiseerd heb, zijn:

 • Depressieve klachten
 • Angstklachten
 • Aandachtsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblematiek
 • Identiteits- en levensfase problematiek
 • Hechtingsproblematiek
 • Gedragsproblemen
 • Dwangklachten
 • Autisme
 • ADHD
 • Traumatische ervaringen
 • Somatoforme klachten
 • Gezinsproblemen

In mijn praktijk is behandeling in de vorm van psychotherapie en van diagnostiek mogelijk. Ik bied binnen mijn praktijk verschillende vormen van psychotherapie. Zoals individuele psychotherapie, individuele psychotherapie in combinatie met ouderbegeleiding (gerelateerd aan leeftijd en problematiek), traumabehandeling (EMDR) en gezinstherapie. Naast de psychotherapeutische behandelingen bied ik ook opvoedondersteuning aan ouders die zelf bekend zijn met psychische of psychiatrische problematiek. Kijkend naar de methoden richt ik mij vooral op integratieve psychotherapie wat betekent dat ik niet vanuit één, maar vanuit meerdere invalshoeken werk. Zoals de behandelmethoden cliëntgerichte psychotherapie, (cognitieve) gedragstherapie, psycho- analytische psychotherapie, systeemtherapie (gezinstherapie), traumabehandeling (EMDR), ouderbegeleiding en opvoedondersteuning aan ouders met psychische of psychiatrische problematiek.

Naast de psychotherapie bied ik in mijn praktijk psychodiagnostisch onderzoek en afhankelijk van de klachten, zorg en de hulpvraag kan het onderzoekstraject uit verschillende onderdelen bestaan zoals: een  ontwikkelingsanamnese, een sociaal emotioneel onderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek, een intelligentie onderzoek (als onderdeel van een sociaal emotioneel of persoonlijkheidsonderzoek) en een  gezinsonderzoek. Op mijn website is een link waarop de cliënt meer informatie en uitleg kan lezen over de vormen van onderzoeken.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Binnen mijn praktijk is mw. S. Bouterse als erkend Orthopedagoog en zowel BIG geregistreerd GZPsycholoog als BIG geregistreerd Psychotherapeut de regiebehandelaar.
BIG registratie nummer Psychotherapeut: 09064033216
BIG registratie nummer GZ-Psycholoog: 9906403322

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • ggz-instellingen
 • Anders: Jeugdartsen van de GGD, psychiater, collega praktijk coaching en loopbaanbegeleiding,
  Centrum Jeugd en Gezin van gemeenten in regio De Peel en Limburg-Noord, vaktherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

  • Psychiaterspraktijk PSOAS in Ommel,
  • Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie PVP in Deurne:
  • Psychotherapeuten en GZ-psychologen Praktijk PEPAS in Asten:
   • Psychotherapiepraktijk in Deurne
   • Collega psychotherapeuten van intervisie overleg:
   • Psychotherapeut, GZ-Psycholoog en supervisor werkend bij YOUZ in Eindhoven
   • Psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, docent VGCT en supervisor werkend bij praktijk Lambertushof in Veghel
   • Psychotherapeut werkend bij praktijk Lindehuys Psychotherapie in Oisterwijk
   • Psychotherapeut werkend bij Apanta GGZ in Eindhoven/Veldhoven
   • Psychotherapeut werkend bij praktijk Lindehuys Psychotherapie in Oisterwijk
 • Huisartsenpraktijken, o.a.: Huisartsenpraktijk Campanula in Asten
 • Huisartsenpraktijk De Dokterspraktijk in Asten)
 • Huisartsenpraktijk Lienderweg in Asten
 • Huisartsenpraktijk De Poort in Deurne
 • Huisartsenpraktijken in Deurne
 • Huisartsenpraktijken in Someren
 • Huisartsenpraktijk in Sevenum
 • GGZ Instanties bij wie zowel psychiaters, psychotherapeuten als GZ-psychologen werken:
  • GGZ Herlaarhof
  • GGZ Oost Brabant
  • GGzE Eindhoven

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft: 

 • voor overleg,
 • verwijzing
 • consultatie
 • advies
 • aanvullende medicamenteuze
 • behandelingdiagnostiek
 • meekijken indicatiestelling
 • afstemming omtrent behandeling
 • overleg inschatting aard en ernst problematiek
 • waarneming bij ziekte en vakantie
 • intervisie

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Binnen mijn praktijk heb ik geen faciliteiten voor opvang in geval van crisis. In geval van crisis bij jong volwassenen (vanaf 18 jaar) buiten mijn openingstijden raad ik aan om contact op te nemen met de huisarts, of met de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. In overleg met de arts kan zo nodig de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden die voor acute zorg kan zorgen. In geval van crisis bij kinderen en  jongeren (4-18 jaar) met complexe en ernstige psychiatrische problematiek raad ik eveneens aan contact op te nemen met de huisarts, of met de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. Ook in deze situatie kan in overleg met de arts indien nodig de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden. Indien de crisis zich voordoet als mijn praktijk open is kan ik contact opnemen met de huisarts. Wanneer er geen sprake is van ernstige psychiatrische en complexe problematiek maar de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kan worden doordat er een ernstige bedreigende situatie is ontstaan (bijvoorbeeld door gedragen/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen) neem ik contact op met de opvoedondersteuners of de ouders zelf (tijdens kantoortijden) en als mijn praktijk gesloten kunnen de ouders contact opnemen met SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant of Bureau Jeugdzorg Limburg. Dit heeft een team spoedeisende hulp (SEH). Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties. Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is bereikbaar via telefoonnummer: 088- 0666 999 De SEH is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 0072990.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? 

Ja, welke: Met de huisartsen is hieromtrent een goede samenwerking. Omtrent de crisisdienst van Spoed voor Jeugd Zuid Oost Brabant en SEH Limburg Noord is dat zo vastgelegd in het contract voor alle zorgaanbieders basis en specialistische Jeugd GGZ. Tevens kan ik tijdens kantoortijden direct contact opnemen met de opvoedondersteuners van de gemeenten.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

Jeugd GGZ
Mijn praktijk heeft een contract met gemeenten in de peelregio:

 • Helmond
 • Deurne
 • Asten
 • Someren
 • Gemert-Bakel
 • Laarbeek

En de gemeenten in de regio Limburg-Noord:

 • Beesel
 • Bergen
 • Gennep
 • Horst aan de Maas
 • Peel en Maas
 • Venlo
 • Venray

Volwassenen GGZ
De Zorgverzekeraars met wie ik een contract heb zijn:

 • o CZGroep (OWM Centrale Zorgverzekeraarsgroep Zorgverzekeraar UA): CZ Zorgverzekering
 • Delta Lloyd Zorgverzekering N.V.
 • Ohra Zorgverzekeringen
 • N.V. o De Friesland Zorgverzekeraar
 • N.V. o Multizorg: ONVZ Ziektekostenverzekeraar: PNOzorg
 • VvAA zorgverzekering
 • ONVZ Zorgverzekraar
 • A.S.R.: De Amersfoortse Verzekeringen
 • Ditzo Zorgverzekering
 • BeterDichtbij
 • Eno Zorgverzekeraar N.V.: Salland verzekeringen; HollandZorg
 • Energiek
 • SallandZorgDirect
 • O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
 • U.A.
 • Caresco B.V.
 • IAK Volmacht B.V.
 • Aevitae B.V.
 • o Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen
 • N.V.; Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Nedasco B.V.
 • IAK Volmacht B.V.
 • Aevitae B.V.
 • Turien & Co Assuradeuren B.V.
 • o Menzis Zorgverzekeraar NV
 • Anderzorg NV
 • Azivo Zorgverzekeraar NV
 • o DSW Zorgverzekeraar
 • Stad Holland Zorgverzekeraar

Helaas heb ik moeten besluiten om geen contract met VGZ af te sluiten. Dit om ethische redenen.

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars:
De Zorgverzekeraars met wie ik een contract heb staan hier

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden.
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow tarief: zie mijn website: www.psychotherapierefleksie.nl/vergoedingen

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of de klachtenfunctionaris van LVVP:
Mocht een cliënt onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan nodig ik diegene graag uit om dit in eerste instantie samen in een persoonlijk gesprek te bespreken. Wanneer hij of zij er echter voor kiest dit niet met mij te willen bespreken of mocht een klacht niet naar tevredenheid worden afgehandeld, dan kan hij of zij contact opnemen met de klachtenfunctionaris van LVVP, regio Limburg, Zuid Oost Brabant, Noord-Brabant oostelijk deel, l.fedder@lvvp.nl. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling.
Link naar website:Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP):
In laatste instantie krijgt de cliënt de mogelijkheid om zijn klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die een bindende uitspraak doet. De cliënt krijgt hiermee een extra keuzemogelijkheid aangereikt, naast de gang naar het tuchtcollege of de burgerlijk rechter. Als LVVP lid ben ik samen met collega LVVP leden collectief aangesloten op de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag, waar per 1-1-2017 een speciaal portaal is ingericht voor cliënten van vrijgevestigde ggz-aanbieders (gz-psychologen, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen en psychiaters). De geschillencommissie is vanaf 1-1-2017 schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en via de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken. De geschillenregeling is hier te vinden.

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij:

 1. Psychiater in Ommel.
 2. Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie in Deurne

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychotherapierefleksie.nl/wachttijden .

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Mijn praktijk is een éénmans praktijk wat inhoudt dat ik de telefonische aanmelding doe, de intakegesprekken, adviesgesprekken  ed. Alle communicatie verloopt via mij. Voor aanmelding bij mijn praktijk kan ik iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09.00 – 09.30 uur gebeld worden op 06-28176754. Maar mocht de cliënt op dat tijdstip niet in de gelegenheid zijn, kan hij of zij op een ander moment bellen en zijn of haar naam en telefoonnummer inspreken zodat ik terug kan bellen.
In plaats daarvan kan er ook het formulier op mijn website ingevuld worden. Naar aanleiding hiervan zal ik ook contact opnemen. In het eerste telefonisch overleg zal ik in het kort vragen naar de reden van aanmelding, welke klachten er op dat moment zijn, de ernst van de klachten, de zorgen die er zijn en de hulpvraag. Deze informatie gebruik ik om een goede eerste inschatting te kunnen maken of de hulp, welke ik kan bieden, de juiste en meest geschikte is. Wanneer op basis van dit gesprek een afspraak gemaakt wordt voor een nadere kennismaking op de praktijk zal ik alvast, indien van toepassing, de algemene- en verzekeringsgegevens noteren. Tevens zal ik, indien dat nodig mocht zijn, vragen om de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist, een identiteitsbewijs en de pas van de Zorgverzekering mee te nemen. Voor het kennismakingsgesprek stuur ik een inschrijfformulier toe met het verzoek dat ingevuld en ondertekend mee te nemen naar het eerste gesprek. De intake bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek en een vier-vijftal vervolg-intakegesprekken. Voor het kennismakingsgesprek met kinderen en jongeren worden zowel zijzelf als de ouder(s) uitgenodigd. Soms zijn er redenen om dat op een andere manier af te spreken en daarom onderzoek ik zoveel mogelijk wat in het belang van het kind en het gezin is. In de intakegesprekken staat voorop dat we nader met elkaar kunnen kennismaken en dat we samen ontdekken of er tussen ons een klik is. Daarnaast zal ik in de intakefase gegevens vragen en verzamelen over de reden van de aanmelding, de manier waarop de cliënt zich ontwikkelt (heeft) en informeer ik naar de thuissituatie. Na de intakegesprekken wordt het beeld dat ik daaruit gekregen heb met de cliënt besproken en geef ik advies (indicatie) welke behandelvorm ik het meest geschikt vind. Dit kan een nader psychologisch-, persoonlijkheids- en/of gezinsonderzoek zijn of psychotherapie (individueel en/of gezinsgericht). Samen zullen we ook bespreken of de band tussen ons voldoende goed voelt om de therapie te starten. Het is ook mogelijk dat ik een behandelvorm adviseer welke ik zelf niet in mijn praktijk aanbied. In dat geval draag ik zorg voor een goede verwijzing naar een andere collega die de betreffende behandeling wel kan bieden.  Tijdens de intakefase dienen er ook een aantal administratieve zaken geregeld te worden, hieronder valt bijvoorbeeld het invullen en ondertekenen van formulieren, het bespreken van het verstrekken van informatie aan de verwijzer waarvoor ik dan om je schriftelijke toestemming zal vragen. Zodra ik je toestemming heb zal ik de verwijzer mededelen wanneer een behandel- en of een onderzoekstraject binnen mijn praktijk start. Ook wordt er informatie gegeven over de praktische zaken in mijn praktijk zoals: privacyregeling, klachtenregeling, crisisregeling, vergoedingen, afzeggen afspraken. Na het intaketraject stellen we samen het eerste behandelplan op. In dit behandelplan wordt het advies meegenomen dat op basis van de intake is gegeven. De manier waarop de behandeling uitgevoerd zal gaan worden wordt in dit behandelplan nader concreet gemaakt; dat gebeurt door de therapievorm, de duur van een sessie, de frequentie van de sessies en de doelen voor de therapie te formuleren. Dit wordt gedurende de therapie regelmatig geëvalueerd en het vervolgbehandelplan wordt eventueel hierop aangepast.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door:
Naam: Mw. S. Bouterse
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                 Psychotherapeut
9406                 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Indien nodig is er overleg met psychiater of collega psychotherapeuten om tot een goed diagnostisch beeld te komen. Hiervoor wordt wel toestemming gevraagd van cliënt en/of ouders.

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door:
Na het intaketraject stel ik (mw. S. Bouterse) samen het eerste behandelplan op. In dit behandelplan wordt het advies meegenomen dat op basis van de intake is gegeven. De manier waarop de behandeling uitgevoerd zal gaan worden wordt in dit behandelplan nader concreet gemaakt; dat gebeurt door de therapievorm, de duur van een sessie, de frequentie van de sessies en de doelen voor de therapie te formuleren. Dit wordt gedurende de therapie regelmatig geëvalueerd en het vervolgbehandelplan wordt eventueel hierop aangepast.

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                 Psychotherapeut
9406                 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is:
Naam: Mw. S. Bouterse
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                 Psychotherapeut
9406                 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie      Omschrijving
9402                 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen  toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Drie maandelijks wordt de behandeling geëvalueerd met cliënt en/of ouders middels een gesprek. Op basis hiervan wordt samen met cliënt en/of ouders een nieuw behandelplan opgesteld wordt.
Deze wordt bij akkoord door cliënt en/of ouders ondertekend. Bij jong volwassenen wordt afhankelijk van de problematiek, het doel en zijn of haar behoeften naasten, zoals ouders en /of partners bij de behandeling betrokken. Bij minderjarigen vindt de evaluatie met de ouders of met ouders en jongere, plaats. Indien nodig vindt eerder een gesprek plaats waarin het verloop van de behandeling besproken wordt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De behandeling, ook wel het behandelplan, wordt driemaandelijks geëvalueerd middels een gesprek.
Tevens wordt bij aanvang, tijdens en bij beëindiging van de behandeling gevraagd ROM vragenlijsten in te vullen.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Driemaandelijks

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Tijdens de evaluatiegesprekken waarin verloop therapie besproken wordt, middels Rom vragenlijsten en tijdens de eindevaluatie van de therapie en het therapeutisch contact in het afsluitend gesprek

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patiëntgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: Sandy Bouterse
Plaats: Asten
Datum: 18 februari 2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.