Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

 1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Sandy Bouterse
BIG-registraties: 09064033216
Basisopleiding: Post Academische (RINO)opleiding Psychotherapie
AGB-code persoonlijk: 94012510

Praktijk informatie

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychotherapiepraktijk Refleksie
E-mailadres: info@psychotherapierefleksie.nl
KvK nummer: 55009913
Website: www.psychotherapierefleksie.nl
AGB-code praktijk: 94059828

 1. Biedt zorg aan in

  1. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
   de generalistische basis-ggz
   de gespecialiseerde-ggz
  1. Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
   Categorie A
   Categorie B
 1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

  1. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

In mijn praktijk bied ik therapie aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen t/m 30 jaar (Jeugd en Volwassen GGZ) maar ook aan gezinnen waarin psychische en/of psychiatrische problemen spelen. Tevens bied ik ouders, die zelf psychische en/of psychiatrische problemen ervaren, begeleiding bij de opvoeding van hun kind of kinderen. Ook professionals, zoals therapeuten, coaches, leerkrachten, groepsleidsters en huisartsen met vragen omtrent het welbevinden en het opgroeien van een kind, zijn eveneens welkom in mijn praktijk; ik bied hen graag consultatie en advies.

Mijn visie is dat wanneer iemands leven (groot of klein) ontwricht is geraakt er spanningen, angsten, conflicten, boosheid, depressies of dergelijke kunnen gaan ontstaan. Een kind, jongere, jong volwassene kan steeds meer emotionele- en/of gedragsproblemen gaan laten zien. Wanneer iemand, groot en klein, niet goed in zijn/haar vel zit, heeft dat vervolgens weer invloed op de mensen om hem of haar heen wat dan vaak weer kan leiden tot zorgen, spanningen en problemen, bijvoorbeeld in het gezin en binnen relaties.

Als therapeut wil ik voor ieder kind, jongere en jong volwassene, die uit balans is geraakt of dreigt te raken, die niet meer goed kan voelen dat hij/zij uniek en oké is en die weinig vertrouwen voelt in zichzelf en/of in anderen, iets betekenen en ook voor zijn of haar gezin. Ik wil me inzetten om samen dat gevoel te laten ontwaken of terug te brengen. Om het leven weer aangenamer en enigszins wat makkelijker te maken, samen met de mensen om hem of haar heen. Zodat hij/zij op een gezonde manier weer verder kan groeien en ontplooien.

Behandeling wordt geboden bij zowel lichte tot matige psychische, niet complexe, problemen als zware, ingewikkelde en/of complexe psychische problemen.

De klachten die in mijn praktijk vooral behandeld worden zijn:

angstproblemen, stemmingsproblemen, identiteitsproblemen, ontwikkelingsproblemen (hechtingsproblemen, autisme en ADHD), gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, gezinsproblemen en opvoedingsproblemen bij ouders met psychiatrische problematiek.

De behandeling is face to face en eventueel middels video bellen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van digitale middelen indien nodig. Zoals bijvoorbeeld voor diagnostiek als voor het delen van oefeningen.

 1. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Aandachtstekort- en gedrag
Pervasief
Overige kindertijd
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Sandy Bouterse
BIG-registratienummer: 09064033216

Indicerend regiebehandelaar 2

Naam: Sandy Bouterse
BIG-registratienummer: 09906403322

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Sandy Bouterse
BIG-registratienummer: 09064033216

Coördinerend regiebehandelaar 2

Naam: Sandy Bouterse
BIG-registratienummer: 09906403322

 1. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

  1. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
Anders: Jeugdartsen van de GGD, collega psychiaters (Venray, Helmond, Ommel), collega praktijk coaching en loopbaanbegeleiding, speltherapeuten, beeldend en creatieve therapeuten, ACT practioners, praktijk neuropsychologisch onderzoek, collega coaching hooggevoeligheid, collega therapeut rouwverwerking, organisatie coaching autisme.

  1. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Psychiaterspraktijken in Ommel, Helmond en Venray.
Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie in Deurne: psychotherapeuten en GZ-psychologen
Praktijk GGZ Volwassenzorg in Asten: psychotherapeuten en GZ-psychologen Praktijk
Neuropsychologisch onderzoek: neuropsycholoog
Praktijk Speltherapeut
ACT practioners

Collega psychotherapeuten van intervisie overleg:
Collega’s Psychotherapeut en GZ- Psycholoog werkzaam bij instantie in Eindhoven.
Collega Psychotherapeut en GZ- Psycholoog werkzaam in een praktijk in Veghel Collega Psychotherapeut werkzaam bij instantie gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen
Collega Psychotherapeut werkzaam in eigen praktijk in Oisterwijk.

Huisartsenpraktijken en POH, o.a.:
3 huisartsenpraktijken te Asten
2 huisartsenpraktijken te Deurne
3 huisartsenpraktijken te Someren

GGZ Instanties bij wie zowel psychiaters, psychotherapeuten als GZ-psychologen werken:
GGZ Herlaarhof
GGZ Oost Brabant
GGzE Eindhoven
GGZ Vincent van Gogh
GGZ Momentum Helmond

  1. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

voor overleg, verwijzing, consultatie, advies, aanvullende medicamenteuze behandeling, diagnostiek, meekijken indicatiestelling, afstemming omtrent behandeling, overleg inschatting aard en ernst problematiek, waarneming bij ziekte en vakantie, intervisie

  1. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Binnen mijn praktijk heb ik geen faciliteiten voor opvang in geval van crisis. In geval van crisis bij jong volwassenen (vanaf 18 jaar) buiten mijn openingstijden raad ik aan om contact op te nemen met de huisarts, of met de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. In overleg met de arts kan zo nodig de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden die voor acute zorg kan zorgen. In geval van crisis bij kinderen en jongeren (4-18 jaar) met complexe en ernstige psychiatrische problematiek raad ik eveneens aan contact op te nemen met de huisarts, of met de dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. Ook in deze situatie kan in overleg met de arts indien nodig de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Indien de crisis zich voordoet als mijn praktijk open is kan ik contact opnemen met de huisarts.

Wanneer er geen sprake is van ernstige psychiatrische en complexe problematiek maar de veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin niet meer gewaarborgd kan worden doordat er een ernstige bedreigende situatie is ontstaan (bijvoorbeeld door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen) neem ik contact op met de opvoedondersteuners of de ouders zelf (tijdens kantoortijden) en als mijn praktijk gesloten kunnen de ouders contact opnemen met SpoedvoorJeugd Zuidoost Brabant of Bureau Jeugdzorg Limburg. Dit heeft een team spoedeisende hulp (SEH). Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar en beschikbaar in crisissituaties.

Spoedvoorjeugd Zuidoost Brabant is bereikbaar via telefoonnummer: 088- 0666 999 De SEH is rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer 088 0072990.

  1. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Ja, welke: Met de huisartsen is hieromtrent een goede samenwerking. Omtrent de crisisdienst van Spoed voor Jeugd Zuid Oost Brabant en SEH Limburg Noord is dat zo vastgelegd in het contract voor alle zorgaanbieders basis en specialistische Jeugd GGZ. Tevens kan ik tijdens kantoortijden direct contact opnemen met de opvoedondersteuners van de gemeenten.

  1. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Collega psychotherapeuten van intervisie overleg:

Collega’s Psychotherapeut en GZ- Psycholoog werkzaam bij instantie in Eindhoven. Collega Psychotherapeut en GZ- Psycholoog werkzaam in een praktijk in Veghel Collega Psychotherapeut werkzaam bij instantie gespecialiseerd in persoonlijkheidsstoornissen Collega Psychotherapeut werkzaam in eigen praktijk in Oisterwijk.

Netwerk van collega’s ACT therapeuten in omgeving Helmond en Eindhoven

  1. Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Intervisie, scholing, digitale overleggen

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

  1. Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
  1. Ja
  2. Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: De Zorgverzekeraars met wie ik een contract heb voor 2022 staan op mijn website, http://www.psychotherapierefleksie.nl/vergoedingen

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: Zie mijn website: http://www.psychotherapierefleksie.nl/vergoedingen

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: Zie mijn website, http://www.psychotherapierefleksie.nl/wie-ben-ik

 1. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Mocht een cliënt onverhoopt klachten hebben over de behandeling, dan nodig ik diegene graag uit om dit in eerste instantie samen in een persoonlijk gesprek te bespreken.

Soms is het lastig om met mij als behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of een cliënt krijgt onvoldoende gehoor. Komen we er samen niet uit, dan verwijs ik naar een klachtenfunctionaris van de LVVP aan wie hij/zij kan vragen om te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Het doel van de bemiddeling is om er samen uit te komen c.q. tot een oplossing te komen.

De LVVP maakt gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. Een cliënt van een LVVP-lid kan hier een beroep op doen. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- kunnen bemiddelen bij de afhandeling van uw klacht.

Link naar website: http://www.psychotherapierefleksie.nl/links-1

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

  1. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:

1. Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie te Deurne

2. Psychologenpraktijk te Asten

3. GGZ instelling te Helmond

4. Psychiaters in Ommel en Helmond

  1. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychotherapierefleksie.nl

 1. Aanmelding en intake

  1. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Mijn praktijk is een éénmans praktijk dat inhoudt dat ik de telefonische aanmelding doe, de intakegesprekken, adviesgesprekken ed. Alle communicatie verloopt via mij.

Voor aanmelding bij mijn praktijk kan ik iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 08.30 – 09.00 uur gebeld worden op 06-28176754. Maar mocht de cliënt op dat tijdstip niet in de gelegenheid zijn, kan hij of zij op een ander moment bellen en zijn of haar naam en telefoonnummer inspreken zodat ik terug kan bellen. Tevens kan er ook het formulier op mijn website ingevuld worden. Naar aanleiding hiervan zal ik ook contact opnemen.

In het eerste telefonisch overleg zal ik in het kort vragen naar de reden van aanmelding, welke klachten er op dat moment zijn, de ernst van de klachten, de zorgen die er zijn en de hulpvraag. Deze informatie gebruik ik om een goede eerste inschatting te kunnen maken of de hulp, welke ik kan bieden, de juiste en meest geschikte is. Wanneer op basis van dit gesprek een afspraak gemaakt wordt voor een nadere kennismaking op de praktijk zal ik alvast, indien van toepassing, de algemene en verzekeringsgegevens noteren. Tevens zal ik, indien dat nodig mocht zijn, vragen om de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist, een identiteitsbewijs en de pas van de Zorgverzekering mee te nemen. Voor het kennismakingsgesprek stuur ik een inschrijf- en toestemmingsformulier toe met het verzoek dat ingevuld en ondertekend mee te nemen naar het eerste gesprek.

De intake bestaat uit een eerste kennismakingsgesprek en een vier-vijftal vervolg-intakegesprekken. Voor het kennismakingsgesprek met kinderen en jongeren worden zowel zijzelf als de ouder(s) uitgenodigd. Soms zijn er redenen om dat op een andere manier af te spreken en daarom onderzoek ik zoveel mogelijk wat in het belang van het kind en het gezin is. In de intakegesprekken staat voorop dat we nader met elkaar kunnen kennismaken en dat we samen ontdekken of er tussen ons een klik is. Daarnaast zal ik in de intakefase gegevens vragen en verzamelen over de reden van de aanmelding, de manier waarop de cliënt zich ontwikkelt (heeft) en informeer ik naar de thuissituatie.

Na de intakegesprekken wordt het beeld dat ik daaruit gekregen heb met de cliënt besproken en geef ik advies (indicatie) welke behandelvorm ik het meest geschikt vind. Dit kan een nader psychologisch-, persoonlijkheids- en/of gezinsonderzoek zijn of psychotherapie (individueel en/of gezinsgericht). Samen zullen we ook bespreken of de band tussen ons voldoende goed voelt om de therapie te starten. Het is ook mogelijk dat ik een behandelvorm adviseer welke ik zelf niet in mijn praktijk aanbied. In dat geval draag ik zorg voor een goede verwijzing naar een andere collega die de betreffende behandeling wel kan bieden.

Tijdens de intakefase dienen er ook een aantal administratieve zaken geregeld te worden, hieronder valt bijvoorbeeld het invullen en ondertekenen van formulieren, het bespreken van het verstrekken van informatie aan de verwijzer waarvoor ik dan om je schriftelijke toestemming zal vragen. Zodra ik je toestemming heb zal ik de verwijzer mededelen wanneer een behandel- en of een onderzoekstraject binnen mijn praktijk start. Ook wordt er informatie gegeven over de praktische zaken in mijn praktijk zoals: privacyregeling, klachtenregeling, crisisregeling, vergoedingen, afzeggen afspraken.

Na het intaketraject stellen we samen het eerste behandelplan op. In dit behandelplan wordt het advies meegenomen dat op basis van de intake is gegeven. De manier waarop de behandeling uitgevoerd zal gaan worden wordt in dit behandelplan nader concreet gemaakt; dat gebeurt door de therapievorm, de duur van een sessie, de frequentie van de sessies en de doelen voor de therapie te formuleren. Dit wordt gedurende de therapie regelmatig geëvalueerd en het vervolgbehandelplan wordt eventueel hierop aangepast.

  1. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 1. Behandeling

  1. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

  1. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

  1. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Drie maandelijks wordt de behandeling geëvalueerd met cliënt en/of ouders middels een gesprek. Op basis hiervan wordt samen met cliënt en/of ouders een nieuwe Behandelovereenkomst opgesteld. Bij een akkoord is dat mondeling afgesproken en wordt dit in de Behandelovereenkomst vermeld. Er is dan wettelijk gezien geen ondertekening nodig. Bij jong volwassenen wordt afhankelijk van de problematiek, het doel en zijn of haar behoeften naasten, zoals ouders en /of partners bij de behandeling betrokken. Bij minderjarigen vindt de evaluatie met de ouders of met ouders en jongere, plaats.

Indien nodig vindt eerder een gesprek plaats waarin het verloop van de behandeling besproken wordt.

  1. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De behandeling, ook wel het behandelplan wordt driemaandelijks geëvalueerd middels een gesprek. Tevens wordt bij aanvang, tijdens en bij beëindiging van de behandeling gevraagd ROM vragenlijsten in te vullen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Embloom. Een groot GGZ platform met honderden vragenlijsten, oefeningen, modules en andere e-health toepassingen.

  1. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Driemaandelijks

  1. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Tijdens de evaluatiegesprekken waarin verloop therapie besproken wordt, middels Rom vragenlijsten en tijdens de eindevaluatie van de therapie en het therapeutisch contact in het afsluitend gesprek

 1. Afsluiting/nazorg

  1. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

  1. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

  1. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 1. Omgang met patientgegevens

  1. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

  1. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

  1. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Sandy Bouterse

Plaats: Asten

Datum: 28-06-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja