Beroepscode en wettelijke plichten

Binnen Psychotherapiepraktijk wordt het privacy beleid gehanteerd zoals door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen (LVVP) aanbevolen. Dit houdt in dat ik als vrijgevestigde psychotherapeut verplicht ben mij bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan wettelijk opgestelde regels (beroepscode). Dit betekent o.a dat ik zorgvuldigheid betracht in de dossiervoering, dat ik geheimhoudingsplicht heb tegenover derden wat uw gegevens betreft, dat er een klachtenregeling is en dat er een waarneemregeling is voor continuiteit van de zorg. De behandelingen en onderzoeken vinden plaats conform de beroepscode van de NVP en LVVP en zijn in overeenstemming met de wettelijke eisen.

In het kader van de hulpverlening worden gegevens vastgelegd. Die gegevens zijn afkomstig van de cliënten zelf, maar ook van anderen, zoals bijvoorbeeld de ouders in geval van jeugdigen of van andere zorg professionals. Het vastleggen van bepaalde gegevens is noodzakelijk om het beroep psychotherapeut / GZ-psycholoog goed te kunnen uitvoeren en verantwoorde hulp te kunnen leveren. Het opslaan van gegevens van de cliënt in een dossier is ook verplicht op grond van de wetgeving. Hoe er binnen de Psychotherapiepraktijk Refleksie met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan kun je teruglezen in het privacystatement.

Ik volg de beroepscodes van gz-psychologen en psychotherapeuten volgens de wet BIG. Als psychotherapeut / GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim.
Het beroepsgeheim is er, zodat cliënten in een open en vertrouwelijke sfeer hun verhaal kunnen vertellen. Verstrekken van informatie aan derden vindt niet plaats, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
Er zijn echter een paar situaties – door de wet bepaald – welke een uitzondering op deze regel vormen.
De ziektekostenverzekeraar en NZa krijgen een beperkt aantal gegevens. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie. Dit in geval van een vermoeden van huiselijke geweld en/of kindermishandeling. Dan is een zorgaanbieder wettelijk verplicht een melding te doen. Hiervoor maak ik gebruik van het door de LVVP geschreven stappenplan voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Ook kan het beroepsgeheim ‘opgeheven’ worden indien er sprake is van dreigende suïcide en/of bedreiging van anderen.

Ten aanzien van rapportages aan derden kun je ook je recht op inzage, correctie en blokkering uitoefenen zoals vermeld in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Er zijn meerdere wetten waaraan een psychotherapeut zich dient te houden:

​De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG is ingevoerd om de privacy beter te beschermen. Deze wet is op 25 mei 2018 van kracht gegaan. Het is een Europese verordening die regels stelt voor het verwerken van persoonsgegevens. De AVG verplicht zorgaanbieders zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van cliënten, personeel of andere personen. Zorgaanbieders moeten kunnen aantonen dat ze zich aan deze wet houden. Dit is terug te lezen in het privacystatement Sandy Bouterse, Psychotherapiepraktijk Refleksie.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
De WGBO is gericht op de Gezondheidszorg en geldt als aanvulling en concretisering van de Wpb. De WGBO regelt de juridische relatie tussen patiënt en hulpverlener. Zo regelt het onder meer het recht van de patiënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

De Wet BIG
Het beroep psychotherapeut is een wettelijk geregeld beroep. Dat betekent dat alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register de desbetreffende beroepstitel mogen voeren. De Wet BIG is hiermee een verdere concretisering en aanvulling van de Wpb en de WGBO.

De wet Wkkgz
Dit is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Zorgaanbieders moeten calamiteiten en/of incidenten melden bij de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ).

De Wet Meldplicht Datalekken
Een datalek is het vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. De wet houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstige datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Op welke manier in de praktijk hiermee wordt omgegaan is terug te lezen in het privacystatement Sandy Bouterse, Psychotherapiepraktijk Refleksie