Vergoedingen

Binnen psychotherapiepraktijk Refleksie wordt zowel GGZ Zorg Volwassen als GGZ Jeugd/ Jeugdhulp aangeboden.

 

VERZEKERDE ZORG.

GGZ Zorg Volwassen

De behandelingen voor cliënten van 18 jaar en ouder, die zijn verwezen door een huisarts of specialist (voor zowel de basis- als de specialistische GGZ) en die een Zorgverzekering in Nederland hebben afgesloten met wie ik een contract heb, worden vergoed via het basispakket van de zorgverzekering.

Met ingang van januari 2022 wordt de bekostiging van de GGZ behandelingen (volwassenen) verrekend aan de hand van het Zorgprestatiemodel. Het is een nieuw bekostigingsmodel voor de GGZ en vervangt de DBC’s die voorheen werden gebruikt. In het Zorgprestatiemodel worden GGZ-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties. Behandeling binnen de GGZ bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het Zorgprestatiemodel heten deze onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener naar u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

De zorg die u krijgt verandert met het Zorgprestatiemodel niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening maandelijks.

In de basiszorgverzekering geldt een verplicht eigen risico voor cliënten van 18 jaar en ouder. In 2023 is het verplichte eigen risico 385 euro. Dit eigen risico geldt eenmalig voor (nagenoeg) alle zorgkosten die je maakt. Met andere woorden: heb je het eigen risico al opgebruikt ten gevolge van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname, dan is voor de zorg die je bij ons (of elders) ontvangt geen eigen risico meer verschuldigd. De zorgprestaties die in een kalenderjaar plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor betreffende jaar. Het eigen risico brengt de zorgverzekeraar bij u in rekening en de hoogte is afhankelijk van de Zorgverzekeringspolis.

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het Zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast met behulp van de vragenlijst de HONOS+. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelovereenkomst. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening.

Onder het tabblad Beroepscode en wettelijke plichten staat zeer relevante informatie omtrent het verstrekken van gegevens over de Zorgvraagtypering aan NZa. Mijn nadrukkelijk advies is deze informatie te lezen.

 

Goed om te weten:

 • Let op: als u overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als uw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check jaarlijks of uw zorgverzekeraar uw behandeling/ zorgverlener (volledig) vergoedt.
 • De duur van een consult bepaalt het tarief.
 • Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of telefonisch zoals bijvoorbeeld bij EHealth. Dan kan dit als 1 consult op uw rekening staan.

Een behandelsessie bij Psychotherapiepraktijk Refleksie duurt 45, 60 of 90 minuten directe tijd. De intakegesprekken en testonderzoek afspraken vallen onder het tarief diagnostiek met een duur van 60, 90 en 120 minuten directe tijd. Tijdens het intakegesprek en de testafspraken wordt een inschatting gemaakt welke Zorgvraagtypering bij uw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, de complexiteit en het risico van de problematiek.

Als u elders in behandeling bent en uw dossier daar geopend is op het Zorgprestatiemodel, dan vergoedt de Zorgverzekeraar geen aanvullende behandeling en diagnostiek voor dezelfde problematiek.

 

Prestatiecodes en tarieven vallend onder Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3).

Onderstaande tarieven zijn berekend door de Nederlandse Zorg Autoriteit, de overheidsinstantie die jaarlijks op grond van een groot kostenprijsonderzoek onder zorgverleners/ praktijkhouders, vaststelt wat een consult bij een zorgverlener moet kosten. Deze kostprijs verrekent in de consultprijs alle praktijkkosten (bv. Kantoorhuisvestiging, kosten van het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier), kosten van diverse beveiligde ICT faciliteiten, verplichte lidmaatschappen, kosten van (her)registraties en inkomen van de zorgverlener. Het NZa tarief is dus het werkelijke marktconforme tarief.

Zorgverzekeraars zeggen vaak het marktconforme tarief te vergoeden. Zij bedoelen dan meestal niet het NZa tarief maar een lager tarief, hun ‘gemiddeld gecontracteerd tarief” dat zijzelf hanteren. Hierdoor is het mogelijk is dat bovenstaande bedragen niet overeenkomen met de bedragen in het overzicht van uw Zorgverzekeraar.

Binnen de praktijk wordt er ‘op maat’ gewerkt. Dit wil zeggen dat er geboden wordt wat u nodig heeft aan diagnostiek en behandeling. Hierover zal tijdens en/of na de intake geïnformeerd en afgestemd worden.

 

Te declareren in 2023:

Prestatiecode Prestatie Duur Vergoeding
CO0050 Diagnostiek 5 €  42,93
CO0115 Behandeling 5 €  34,53
CO0180 Diagnostiek 15 €  75,41
CO0245 Behandeling 15 €  62,65
CO0310 Diagnostiek 30 €129,32
CO0375 Behandeling 30 € 109,37
CO0440 Diagnostiek 45 € 183,07
CO0505 Behandeling 45 € 156,72
CO0570 Diagnostiek 60 € 211,06
CO0635 Behandeling 60 € 186,80
CO0700 Diagnostiek 75 € 257,87
CO0765 Behandeling 75 € 230,38
CO0830 Diagnostiek 90 € 315,90
CO0895 Behandeling 90 € 281,27
CO0960 Diagnostiek 120 € 440,15
CO1025 Behandeling 120 € 402,66

 

Naast deze prestaties te declareren:

Reistijd:
TC0009 Toeslag reistijd tot 25 minuten – GGZ,  € 34,76
TC0010 Toeslag reistijd vanaf 25 minuten – GGZ, € 89,63

 

Intercollegiaal overleg:
OV0007           Intercollegiaal overleg kort Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, vanaf 5 min.  € 25,05
OV0008           Intercollegiaal overleg lang Setting ambulant kwaliteitsstatuut sectie II, vanaf 15 min. € 76,35

 

Informatieverstrekking:
OV0018           Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming cliënt) aan derden € 104,69 als maximum

 

Informatie over prestaties en tarieven NZa: Tariefbeschikking Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg

 

Overzicht van de Zorgverzekeraars met een contract:

 

UZOVI CODE
ACHMEA De Friesland
FBTO
Interpolis
Zilveren Kruis
Zilveren Kruis ZieZo
Zilveren Kruis Caresq
Prolife Zorgverzekeringen
3358
3351
3313
3311
3311
8971
3311
VGZ UMC Zorgverzekering
IZA
Univé
Zekur
VGZ Bewuzt
IZZ (VGZ voor de Zorg)
VGZ
United Consumers VGZ
0736
3334
0101
0101
7095
7095
7095
7095
CZ CZ
CZ Direct
Just
Nationale-Nederlanden
OHRA
9664
9664
9664
9664
9664
Menzis Anderzorg
Hema
Menzis
PMA
VinkVink
3333
3332
3332
3332
3332
DSW-Stad Holland DSW
inTwente
Stad Holland
7029
3344
7037
ONVZ ONVZ
PNOzorg
VvAA
Jaaah
3343
3343
3343
3343
A.S.R. Ziektekostenverzekering a.s.r.
Ditzo
9018
3336

 

Als uw Zorgverzekeraar géén contract heeft met mijn praktijk kan de behandeling (welke wel moet vallen onder de verzekerde zorg) toch gedeeltelijk, of soms zelfs geheel (afhankelijk van uw polis) vergoed worden. Binnen de zorgverzekering bestaan verschillende polissen. Daarbij heeft u kunnen kiezen voor een restitutiepolis, een naturapolis of een budgetpolis. Deze verzekeringsvormen worden door de verschillende verzekeringsmaatschappijen onder verschillende namen aangeboden. Dit kan soms verwarrend zijn. Kijk thuis goed na welke polis u heeft zodat u weet hoe de hulp binnen mijn praktijk vergoed wordt. Eventueel kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als je hierbij hulp nodig hebt kun je natuurlijk bij mij terecht. Er bestaat een overzicht waarop je kunt zien hoeveel je zorgverzekeraar aan een niet gecontracteerde zorgverlener vergoedt: contractvrijepsycholoog.nl

Als je denkt dat je deze kosten niet kunt betalen, neem dan contact op met de Sociale Dienst van je gemeente. In de meeste gemeenten kunnen mensen met een laag inkomen een vergoeding voor medische kosten krijgen vanuit de Bijzondere Bijstand. Ook bieden veel gemeenten aan mensen met een laag inkomen de mogelijkheid deel te nemen aan een collectieve ziektekostenverzekering waarin het verplicht eigen risico vergoed wordt.

 

NIET VERZEKERDE ZORG

Jeugdhulp

 Vanaf januari 2022 werkt de praktijk niet meer met contracten met Gemeenten. Derhalve wordt de Jeugdhulp binnen de praktijk niet meer vergoed. Dat houdt in dat geboden Jeugdhulp (kinderen/ jongeren tot 18 jaar) na 2022 binnen mijn praktijk op eigen kosten is.

 

Niet verzekerde zorg Volwassenzorg

Het vergoedingenpakket voor de basis en gespecialiseerde GGZ is de laatste jaren steeds meer beperkt. De op dit moment geldende regels zijn:

 1. alleen vergoeding in geval van een DSM-stoornis;
 2. geen vergoeding meer van geïndiceerde preventie van depressie, paniek- en angst en problematisch alcohol gebruik;
 3. geen vergoeding van behandeling van aanpassingsstoornissen (hier valt burn-out onder), behalve als deze het gevolg zijn van kindermisbruik of-mishandeling;
 4. geen vergoeding van behandeling van enkelvoudige fobieën, delier, en een aantal seksuele stoornissen;
 5. uitsluiting van een aantal behandelmethoden, waaronder neurofeedback, psychoanalyse, gestalttherapie (‘zwarte lijst’);
 6. voor diagnostiek geldt tevens dat er sprake dient te zijn van een zorgvraag. Zonder zorgvraag (= behandeling) dien je de kosten van diagnostisch onderzoek zelf te betalen, bijvoorbeeld indien je je intelligentie onderzocht wilt hebben bij het vermoeden van hoogbegaafdheid;
 7. geen vergoeding van behandeling van diagnoses V-codes;
 8. geen vergoeding van behandeling relatieproblemen;
 9. geen vergoeding van behandeling van werkgerelateerde problemen.

 

Zelf betalen

Voor de klachten welke zijn uitgesloten van verzekerde zorg is in mijn praktijk behandeling mogelijk, echter is dat voor eigen rekening. Het kan ook zijn dat je er voor kiest dat er geen gegevens teruggekoppeld worden naar de Zorgverzekering. In dat geval wordt dat gezien alsof u de Zorgverzekering min of meer niet meer als ’tussenpersoon’ wilt zien. Ook dan komen de behandelkosten voor eigen rekening.

 

Tarieven behandelingen vallend onder de niet verzekerde zorg

In mijn praktijk worden binnen de niet verzekerde zorg de maximumtarieven gehanteerd zoals die door de NZa zijn vastgesteld voor de prestatiecodes en tarieven vallend onder Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II Psychotherapeut (Wet Big artikel 3). Deze gelden zowel voor verzekerde als voor niet verzekerde zorg. De hoogte van de tarieven worden bepaald door de duur van de prestaties en niet de vorm van prestatie.

Te declareren prestaties in de niet verzekerde zorg zijn; intake/screening, diagnostiek, behandeling, verslaglegging, telefonisch contact, overleg met en zonder cliënt, reistijd, zorgcoördinatie en overige prestaties. In de factuur (maandelijks) wordt het aantal minuten in die betreffende periode vermeld. Het totaal aantal minuten van alle prestaties bij elkaar.

Binnen de praktijk wordt er ‘op maat’ gewerkt. Dit wil zeggen dat er geboden wordt wat u nodig heeft aan diagnostiek en behandeling. Hierover zal tijdens en/of na de intake geïnformeerd en afgestemd worden.

Duur Tarief (€ 2,20 per minuut)
5 min.
10 min.
15 min.
30 min.
45 min.
60 min.
75 min.
90 min.
105 min.
€ 11,00
€ 22,00
€ 33,00
€ 66,00
€ 99,00
€ 132,00
€ 165,00
€ 198,00
€ 231,00

 

Informatie over prestaties en tarieven onverzekerde zorg vanuit LVVP:

Wat is het tarief voor onverzekerde zorg?

 

Tarieven met betrekking tot consult en advies

Voor consult en advies wordt een tarief per traject opgesteld op offertebasis. Hierbij geldt een BTW tarief van 21%. Het tarief per 60 minuten is € 135,00 excl. BTW.

 

Tijdig afspraak afzeggen

Mijn verzoek is om tijdig een afspraak af te zeggen (minstens 24 uur van tevoren). Indien dit niet tijdig gebeurd, of wanneer je niet op een afspraak verschijnt (no show), wordt dit niet door de Zorgverzekeraar vergoed. In dat geval wordt het bedrag van €70,00 aan jouw persoonlijk in rekening gebracht.

 

Voor meer uitgebreide en meest actuele informatie over vergoedingen verwijs ik graag naar de volgende websites:

·         www.kiesbeter.nl

·         www.contractvrijepsycholoog.nl

·         www.zorgwijzer.nl