PRIVACYSTATEMENT Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie

​Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie, gevestigd te Asten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55009913, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie;
c. bezoekers van de website: www.psychotherapierefleksie.nl;
d. alle overige personen die met Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie contact opnemen of van wie Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

  2. Verwerking van persoonsgegevens
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. bij bezoek van patiënten in praktijk wordt registratie gemaakt in het ICT-systeem. Er worden geen camerabeelden gemaakt vlak buiten, bij de ingang en binnen het pand. Eventueel met toestemming worden opnames gemaakt van de behandeling in de kamer. Dit ter verbetering van de behandeling door beelden te bespreken met collega’s in intervisieverband of in het kader van een opleiding.
e. verkregen worden vanuit de applicatie van Telepsy. Als zorgverlener maak ik gebruik van deze applicatie door vragenlijsten in te laten vullen. Dit om de behandeling en diagnostiek te ondersteunen en in verband met het verplicht aanleveren van ROM data.

3. Doeleinden verwerking
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c . het verbeteren van de praktijkwebsite: www.psychotherapierefleksie.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie persoonsgegevens verwerken. Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement
Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U heeft het recht Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapierefleksie.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Sandy Bouterse, eigenares praktijk Refleksie door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapierefleksie.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).