Beroepscode en privacy

Als vrijgevestigde psychotherapeut ben ik verplicht mij bij de uitoefening van mijn beroep te houden aan wettelijk opgestelde regels (beroepscode). Dit betekent o.a dat ik zorgvuldigheid betracht in de dossiervoering, dat ik geheimhoudingsplicht heb tegenover derden wat uw gegevens betreft, dat er een klachtenregeling is en dat er een waarneemregeling is voor continuiteit van de zorg. De behandelingen en onderzoeken vinden plaats conform de beroepscode van de NVP en LVVP en zijn in overeenstemming met de wettelijke eisen. Hieronder vind je meer informatie over de beroepscode.

Rechten

Het beroepsgeheim is er, zodat cliënten in een open en vertrouwelijke sfeer hun verhaal kunnen vertellen. Verstrekken van informatie aan derden vindt niet plaats, tenzij de cliënt hier uitdrukkelijke toestemming voor geeft (er zijn een paar situaties – door de wet bepaald – welke een uitzondering op deze regel vormen). De ziektekostenverzekeraar krijgt een beperkt aantal gegevens. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft recht op informatie. Ten aanzien van rapportages aan derden kun je ook je recht op inzage, correctie en blokkering uitoefenen zoals vermeld in de beroepscode van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Overigens zijn je rechten als client waaronder het recht op privacy, bij wet (met name wet BIG, WGBO) en in de beroepscode voor psychotherapeuten vastgelegd.

Je (elektronisch) clientdossier is vertrouwelijk en wordt zorgvuldig beheerd en bewaard volgens de wettelijke richtlijnen en de beroepscode. Je hebt te allen tijde het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van het dossier. Je hebt tevens recht op informatie over je behandeling en op een second-opinion. De verzameling en verwerking van je persoonsgegevens gebeurt zorgvuldig met inachtneming van de wettelijke regels en bepalingen (Wet bescherming persoonsgegevens, de Wbp).

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op haar website informatie gepubliceerd over privacy in de GGZ, inclusief de mogelijkheid van een privacyverklaring. Zie hieronder voor nadere informatie.

Privacy verklaring
In de tweedelijns GGZ bestaat al langer de verplichting tot vermelding van de diagnose op de factuur evenals aanlevering van behandelinformatie aan DIS. Hier is vanuit het oogpunt van privacybescherming bezwaar tegen aangetekend. Dit heeft geleid tot de zogenaamde opt-outregeling. De cliënt moet hiervoor een door de NZa opgestelde privacyverklaring ondertekenen bij de behandelend psycholoog of psychotherapeut. Een kopie van deze privacyverklaring moet worden opgestuurd naar de zorgverzekeraar van de cliënt, waarna de therapeut declaraties bij de zorgverzekeraar kan indienen zonder daarop informatie te vermelden die verwijst naar de diagnose. Ondertekening van de privacyverklaring door de cliënt maakt tevens dat er geen informatie aan het DIS hoeft te worden aangeleverd.

Ook voor de Basis-GGZ is er een opt-outregeling getroffen. Deze geldt alleen voor de aanlevering van informatie aan DIS. Voor de facturering aan zorgverzekeraars is een opt-outregeling volgens de NZa niet nodig, omdat de factuur voor de Basis-GGZ geen diagnose-informatie bevat.

Aanvankelijk gold de opt-outregeling alleen voor diagnosegevoelige informatie, maar vanaf 2015 is de regeling uitgebreid tot alle gegevens. Dit betekent dat van patiënten die een privacyverklaring hebben getekend helemaal geen gegevens aan DIS meer mogen worden aangeleverd.

Voorwaarde voor de opt-outregeling is dat de patiënt en de zorgaanbieder gezamenlijk de privacyverklaring van de NZa hebben ondertekend. Dit moet gebeuren voordat de gegevens aan DIS worden aangeleverd. Indien u gebruik wilt maken van de opt-outregeling kunt u mij dat laten weten en dan zorg ik voor een exemplaar van de privacyverklaring.